گیاه Delphinium brunonianum

Delphinium brunonianum
-
0
Royle.
-
0
Ranunculaceae

عکس

0.45
0.3
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

انگل کش
روغن غیر خوراکی