گیاه Delphinium elatum

Delphinium elatum
-
1
L.
-
0
Ranunculaceae

عکس

1
0.3
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم
قی آور
مدر، ادرارآور
مسهل (ملایم)