گیاه Dichopogon strictus

Dichopogon strictus
-
0
(R.Br.)J.G.Baker.
Chocolate Lily
3
Liliaceae

عکس

0.9
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه
گل

قسمت مورد استفاده

گل