گیاه Dioscorea batatas

Dioscorea batatas
-
5
Decne.
Chinese Yam
5
Dioscoreaceae
D. divaricata. D. opposita. Thunb.

عکس

3
1.5
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
ضد بارداری
ضد کرم
متفرقه
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

ریشه
میوه

قسمت مورد استفاده

گل