گیاه Dioscorea kamoonensis

Dioscorea kamoonensis
-
1
Kunth.
-
2
Dioscoreaceae

عکس

2.5
0
-
بالا رونده چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد بارداری
متفرقه

استفاده خوراکی

ریشه