گیاه Dipsacus fullonum

Dipsacus fullonum
-
2
L.
Teasel
0
Dipsacaceae
D. fullonum.

عکس

1.8
0
-
دو ساله/چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
زگیل
سرطان
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی معده
هومئوپاتی

سایر موارد استفاده

ماده رنگ