گیاه Dipsacus sativus

Dipsacus sativus
-
2
(L.)Honck.
Fuller's Teasel
0
Dipsacaceae
D. fullonum sativus.

عکس

1.8
0
-
دو ساله/چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

زگیل
سرطان
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی معده
هومئوپاتی

سایر موارد استفاده

قلم مو
ماده رنگ