گیاه Disporum trachycarpum

Disporum trachycarpum
-
1
(Watson.)Benth.&Hook.
Fairybells
2
Colchicaceae

عکس

0.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی
ضماد

استفاده خوراکی

میوه