گیاه Drimys insipida

Drimys insipida
-
0
R.Br.
Brush Pepperbush
0
Winteraceae
Tasmannia insipida.

عکس

6
0
-
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-