گیاه Drimys lanceolata

Drimys lanceolata
-
1
(Poir.)Baill.
Mountain Pepper
3
Winteraceae
D. aromatica. (R.Br.)Muell. non Murray. Tasmannia aromatica. Winteriana lanceolata.

عکس

4.5
2.5
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

ضد اسکوربوت
مقوی معده

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب