گیاه Dudleya lanceolata

Dudleya lanceolata
-
0
(Nutt.)Britton.&Rose.
Lanceleaf Liveforever
1
Crassulaceae
Cotyledon lanceolata. Echeveria lanceolata.

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-