گیاه Dudleya pulverulenta

Dudleya pulverulenta
-
0
(Nutt.)Britton.&Rose.
Chalk Lettuce
2
Crassulaceae
Cotyledon pulverulenta. (Nutt.)Brewer.&Wats. Echeveria pulverulenta

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-