گیاه Echinacea angustifolia

Echinacea angustifolia
-
5
DC.
Echinacea
0
Compositae

عکس

1.2
0.45
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
افزایش دهنده مقاومت بدن
بزاق آور
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
تیمار اثرات نیش حشرات
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
محرک تعریق
هضم یار، دیجستیو