گیاه Echinochloa colona

Echinochloa colona
-
0
(L.)Link.
Jungle Rice
2
Gramineae

عکس

1
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ