گیاه Echinocystis lobata

Echinocystis lobata
-
1
(Michx.)Torr.&A.Gray.
Wild Cucumber
0
Cucurbitaceae
Sicyos lobata.

عکس

8
0
-
یکساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد درد، مسکن درد
ضماد
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
مقوی، تونیک

سایر موارد استفاده

گردن بند