گیاه Edgeworthia chrysantha

Edgeworthia chrysantha
-
1
Lindl.
-
0
Thymelaeaceae

عکس

2
2
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

چشمی

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

ریسمان
کاغذ