گیاه Eleutherococcus innovans

Eleutherococcus innovans
-
0
(Siebold.&Zucc.)H.Ohba.
Taka-No-Tsume
1
Araliaceae
Acanthopanax innovans. Euodiopanax innovans. (Sieb.&Zucc.)Nakai. Panax innovans.

عکس

6
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
بله
-

استفاده خوراکی

برگ