گیاه Eleutherococcus japonicus

Eleutherococcus japonicus
-
0
(Franch.&Sav.)Nakai.
-
1
Araliaceae
Acanthopanax japonicus.

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
بله
-

استفاده خوراکی

برگ