گیاه Empetrum nigrum

Empetrum nigrum
-
2
L.
Crowberry
3
Empetraceae

عکس

0.3
0.5
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

چشمی
قابض
کلیه
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

چای
میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
ماده رنگ