گیاه Ensete ventricosum

Ensete ventricosum
-
0
(Welw.)Cheesman.
Ethiopian Banana
2
Musaceae
Musa ensete. M. ventricosum.

عکس

6
3
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
ریشه
ساقه

سایر موارد استفاده

فیبر