گیاه Ephedra americana andina

Ephedra americana andina
-
3
(Poepp.)Stapf.
-
3
Ephedraceae
E. andina

عکس

1.8
0
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین