گیاه Ephedra fragilis

Ephedra fragilis
-
4
Desf.
-
2
Ephedraceae

عکس

1.8
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد آسم

استفاده خوراکی

میوه