گیاه Ephedra torreyana

Ephedra torreyana
-
3
S.Watson.
Mexican Tea
2
Ephedraceae

عکس

1
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
قفسه سینه
کلیه
مدر، ادرارآور
مقوی معده

استفاده خوراکی

چای
میوه