گیاه Erodium cicutarium

Erodium cicutarium
نوک لک لکی دراز
2
(L.)L'Hér.
Stork's Bill
3
Geraniaceae

عکس

0.6
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، سوسک ها، بال پولکداران، خودگشنی
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

بندآورنده خون
شیرافزا
ضماد
قابض

استفاده خوراکی

برگ
ساقه

سایر موارد استفاده

پیش بینی آب و هوا
ماده رنگ
متفرقه