گیاه Erodium cicutarium bipinnatum

Erodium cicutarium bipinnatum
-
0
Tourlet.
-
3
Geraniaceae
E. bipinnatum. Willd.

عکس

0
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، سوسک ها، بال پولکداران، خودگشنی
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

پیش بینی آب و هوا
ماده رنگ