گیاه Erodium hirtum

Erodium hirtum
-
0
(Forssk.)Willd.
-
1
Geraniaceae

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ