گیاه Erodium jacquinianum

Erodium jacquinianum
-
0
(Fisch.)C.A.Mey.&AvéLall.
-
1
Geraniaceae
E. cicutarium jacquinianum. (Fisch.,CAM.&AvéLall.)Briq.

عکس

0
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ