گیاه Erodium malacoides

Erodium malacoides
نوک لک لکی پنیرکی
0
(L.)L'Hér.
Oval Heron's Bill
2
Geraniaceae
E. aragonense. E. subtrilobum.

عکس

0
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

ماده رنگ