گیاه Erodium moschatum

Erodium moschatum
نوک لک لکی معطر
1
(L.)L'Hér.
Musk Storksbill
2
Geraniaceae

عکس

0.5
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

تب بر
قابض

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

ماده رنگ