گیاه Erodium stephanianum

Erodium stephanianum
-
2
Willd.
-
0
Geraniaceae

عکس

0.6
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
ضد روماتیسم
قابض

سایر موارد استفاده

ماده رنگ