گیاه Erythronium albidum mesochoreum

Erythronium albidum mesochoreum
-
0
(Kuerr.)Ricket.
Fawn Lily
3
Liliaceae
E. mesochoreum. Kuerr.

عکس

0.05
0
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

ریشه