گیاه Erythronium parviflorum

Erythronium parviflorum
-
0
(S.Watson.)Godding.
-
3
Liliaceae

عکس

0
0
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

ریشه