گیاه Escallonia rubra macrantha

Escallonia rubra macrantha
-
0
(Hook.&Arn.)Reiche.
Escallonia
0
Escalloniaceae
E. macrantha.

عکس

3.5
3
همیشه سبز
درختچه
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

پرچین