گیاه Euodia fraxinifolia

Euodia fraxinifolia
-
1
(Don.)Hook.
-
2
Rutaceae
Tetradium trichotomum.

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد تب

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

میوه

سایر موارد استفاده

اسانس
چوب
روغن غیر خوراکی