گیاه Euonymus oxyphyllus

Euonymus oxyphyllus
-
1
Miq.
-
1
Celastraceae

عکس

2.5
2.5
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

شکایات یا مشکلات زنان

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

چوب