گیاه Euonymus sachalinensis

Euonymus sachalinensis
-
0
(F.Schmidt.)Maxim.
-
1
Celastraceae

عکس

3.5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)