گیاه Eurya acuminata

Eurya acuminata
-
0
Blume.
-
0
Theaceae
E. japonica. Thunb. pro parte.

عکس

3
3
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
دو پایه
-
نه
نه
بله
-
-

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت