گیاه Eurya japonica

Eurya japonica
-
0
Thunb.
-
1
Theaceae
E. ceylanica. Wight. E. pusilla.

عکس

3
3
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

چای

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت