گیاه Fabiana imbricata

Fabiana imbricata
-
2
Ruiz.&Pav.
Pichi
0
Solanaceae

عکس

2.5
2.5
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

صفرا آور
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک