گیاه Fagus grandifolia

Fagus grandifolia
-
2
Ehrh.
American Beech
2
Fagaceae

عکس

10
10
خزان کننده
درخت
کند
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

پوست
ضد کرم، کرم کش
قفسه سینه

استفاده خوراکی

بذر
برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها
جایگزین قهوه
روغن

سایر موارد استفاده

چوب
روغن غیر خوراکی
زغال چوب