گیاه Fagus lucida

Fagus lucida
-
0
Rehder.&E.H.Wilson.
-
2
Fagaceae

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ
جایگزین قهوه
روغن