گیاه Fagus orientalis

Fagus orientalis
راش، راش شرقی
0
Lipsky.
Oriental Beech
2
Fagaceae

عکس

20
15
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ
جایگزین قهوه
روغن