گیاه Fagus sylvatica

Fagus sylvatica
راش
2
L.
Beech
4
Fagaceae

عکس

30
15
خزان کننده
درخت
متوسط
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
پوست
خلط آور
درمان با گل به روش باخ
ضد اسید
ضد تب
ضد سرفه
مسکن دندان درد

استفاده خوراکی

بذر
برگ
جایگزین قهوه
روغن

سایر موارد استفاده

پر کردن (بالش، تشک و غیره)
پرچین
چوب
زغال چوب
سوخت
مراقبت از دندان