گیاه Fedia cornucopiae

Fedia cornucopiae
-
0
(L.)Gaertn.
-
2
Valerianaceae

عکس

0.15
0
-
یکساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ