گیاه Fraxinus angustifolia

Fraxinus angustifolia
-
0
Vahl.
Narrow-Leaved Ash
1
Oleaceae
F. rotundifolia. Mill. F. veltheimii.

عکس

25
12
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
بله
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

ادویه