گیاه Fritillaria pudica

Fritillaria pudica
-
0
(Pursh.)Spreng.
Yellow Fritillary
3
Liliaceae
Lilium pudicum.

عکس

0.2
0.05
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه
غلاف بذر