گیاه Geocaulon lividum

Geocaulon lividum
-
1
(Rich.)Fernald.
False Toadflax
1
Santalaceae

عکس

0.04
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد
مسهل (شدید)

استفاده خوراکی

میوه