گیاه Geranium dissectum

Geranium dissectum
سوزن چوپان پاره پاره
2
L.
Cut-Leafed Cranesbill
1
Geraniaceae

عکس

0.6
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
قابض
قابض خونریزی
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ریشه

سایر موارد استفاده

تانین
ماده رنگ