گیاه Geranium macrorrhizum

Geranium macrorrhizum
-
1
L.
Bigroot Geranium
0
Geraniaceae

عکس

0.5
0.6
-
چندساله
سریع
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
پوشش زمین
خوشبوکننده