گیاه Geranium nepalense

Geranium nepalense
-
2
Sweet.
Nepalese Crane's Bill
1
Geraniaceae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد باکتری
قابض

استفاده خوراکی

برگ
میوه

سایر موارد استفاده

تانین
ماده رنگ